Τ.Θ. 18194 Αθήνα 11601 Ελλάδα           +30 6973 233 996           xanthos44(at)yahoo.com

Απόφαση στην αίτησή μου για ασφαλιστικά μέτρα

 

 ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.

Στην απόφαση της αυτή η Δικαστής Αμαλία Τσαπικούνη, ούτε λίγο, ούτε πολύ, έγινε συνήγορος του Πατριάρχη ο οποίος δεν παραστάθηκε, όπως γράφει, και αναφέρεται στην υπόθεση όπως, περίπου, θα μιλούσε ο Πατριάρχης η ο συνήγορός του. Ενώ η Δικαστής επισημαίνει ότι η κοινοποίηση του εγγράφου της απόφασης της Συνόδου «αποτελεί αφετηρία σειράς εννόμων συνεπειών, όπως η έναρξη προθεσμιών προσβολής αυτής ενώπιον των αρμοδίων οργάνων κ.α. , που αδρανούν προ της κοινοποιήσεως της σχετικής απόφασης η του εγγράφου», σελ. 5.,  παρά ταύτα, λέει ότι δεν «υπάρχει ουδεμία διάταξη νόμου (που) να επιβάλλει υποχρέωση για κοινοποίηση απόφασης η εγγράφου».  Και είναι μεν αλήθεια ότι δεν υπάρχει τέτοια διάταξη απλώς επειδή δεν υπάρχει καθόλου, στον νόμο του Πατριαρχείου, κανονισμός λειτουργίας εκκλησιαστικού δικαστηρίου, παρά μόνον ότι ο Πατριάρχης ,εν Συνόδω, είναι υπέυθυνος για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλαδή επιβεβαιώνει ότι οι όλοι Αγιοταφίτες, είμαστε στο έλεος του εκάστοτε Πατριάρχου, ο οποίος μάλιστα προεδρεύει της  Συνόδου ακόμη και σε υποθέσεις εναντίον του. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι είδους δικαιοσύνη «απολαμβάνουμε» οιΑγιοταφίτες!!!Μπορεί να μην υπάρχει σχετική διάταξη και κανονισμός που να επιβάλλει την κοινοποίηση απόφασης η εγγράφου , αλλά αυτό επιβάλλει η έννοια της Δικαιοσύνης, και το ότι εκδίδεταικάποια απόφαση. Αλλά αυτό επιβάλλει και το Ευαγγέλιο, ο αιώνιος νόμος της Εκκλησίας μας. Λίγο παραπάνω στο ίδιο έγγραφο, ενώ η Δικαστής επισημαίνει ότι «οι πλημμέλειες τις οποίες επικαλείται ο αιτών ότι φέρει η απόφαση περί καθαίρεσής του, καθώς και γενικότερα το κύρος αυτής,(Βλέπε ανακοίνωση της καθαίρεσης στην Εκκλησία της Ελλάδος στην οποία αναγράφεται ότι με καθήρεσαν για κανονικά παραπτώματα, τα οποία όμως δεν αναφέρει), ελέγχεται από τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, στα οποία οφείλει να προσφύγει ο θιγόμενος από αυτές, ως πράγματι έχει πράξει ο αιτών, χωρίς ωστόσο να έχει συζητηθεί η σχετική προσφυγή του ή να έχει εκδοθεί απόφαση που αναιρεί την καθαίρεσή του,».  Μα για  αυτόν ακριβώς τον λόγο  προσέφυγα στα Ελληνικά Δικαστήρια, επειδή ο Πατριάρχης μεέγραψε στα παλιά του τα παπούτσια.